Stadgar – Transnationellt Adopterades Riksorganisation

Föreningsstadgar för Transnationellt Adopterades Riksorganisation

 

Förening
§ 1 Namn
Transnationellt Adopterades Riksorganisation

§ 2 Säte
1. Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.
2. Medlemmar av föreningen kan bilda lokalgrupper. För lokalgrupp ska dessa stadgar gälla.
Dock kan lokalgrupp besluta om eget årsmöte, som kan fastställa egna årsavgifter för
gruppen och välja en egen styrelse. Det internationella samarbetet ska koordineras av
huvudkontoret.

§ 3 Syfte
1. Jfr sista sidan.
2. Föreningen är religiöst och partipolitiskt oberoende samt vilar på en intersektionell
feministisk och antirasistisk grund. Föreningen består av transnationella adopterade,
stödmedlemmar och föreningar som stödjer föreningens stadgar.

§ 4 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelse.

§ 5 Firmateckning
Alla ekonomiska frågor behandlas och beslutas av styrelsen. Föreningens firma tecknas av två
styrelseledamöter var och en för sig.

§ 6 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår infaller i anknytning till årsmöte.

§ 7 Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkningen av stadgarna, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i
stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen.

§ 8 Stadgeändringar
Beslut om ändring av föreningens stadgar kräver att ändringen röstas igenom med minst två
tredjedels (2/3) majoritet på två på varandra följande årsmöten.

2

§ 9 Upplösning av föreningen
Vid upplösning av föreningen fordras att beslut därom fattas på årsmöte och bekräftas av ett
därpå extra årsmöte. Vid båda årsmötena ska minst två tredjedelar (2/3) av närvarande
medlemmar ha godkänt beslutet om upplösning av föreningen.
Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande
syfte och ändamål. Beslut om detta fattas av minst två tredjedelar (2/3) av närvarande
medlemmar under årsmöte samt under extra årsmöte.

 

§ 10 Medlemmar
1. Som medlem i föreningen antas enskilda personer som kan förväntas följa föreningens
stadgar och beslut samt i övrigt verka för ändamålen med föreningen. Ansökan om
medlemskap sker skriftligen till styrelsen, som har att besluta i ärendet.
2. Som medlem antas personer som är transnationellt adopterade till Sverige, oavsett
ursprungsland.
3. Som stödmedlemmar antas personer som inte är transnationellt adopterade.
4. Medlem är alla de som delta i våra aktiviteter och är upptagen som medlem i föreningens
medlemsregister, med både namn och adress eller namn och e-postadress.
5. Föreningen ska föra ett medlemsregister över betalande medlemmar.
6. Föreningar är välkomna att ansluta sig till organisationen och bli medlemmar, de skall ha
sina egna stadgar och styrelser, de inkommer med en skriftlig ansökan till våran styrelse.
Styrelsen går igenom ansökande förenings stadgar, verksamhet för att sedan godkänna
eller avböja förfrågan. Föreningens stadgar skall överensstämma med våran förening och
varje medlemsförening har som förening i våran förening en röst. Man kan som
privatperson vara betalande medlem i både anslutande förening och i våran. Då kan man
engagera sig i båda föreningarna.

§ 11 Medlems åligganden
Varje medlem ska följa föreningens stadgar och beslut som fattas av årsmöte, extra årsmöte eller
styrelse.
Medlem ska hålla en respektfull ton och språk i samtliga diskussioner, oavsett debattforum.
Varje medlem ska betala de medlemsavgifter som beslutats av föreningen.

§ 12 Medlems utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed
omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlem som inte har förmedlat ändrad adress eller inte betalat medlemsavgift inom tre månader
efter medlemsavgiftens förfallodag får, om inte annat beslutas av styrelsen, anses ha begärt sitt
utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen/föreningen avförs
från medlemsförteckningen.

3

§ 13 Uteslutning
1. Medlem som uppenbart bryter mot föreningens stadgar, inte följer i behörig ordning
fattade beslut eller som på annat sätt uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar
dess intressen eller ändamål kan uteslutas av styrelsen. Om en medlem vid upprepade
tillfällen behandlar andra medlemmar på ett respektlöst sätt är detta i sig också grund för
uteslutning. Den som uteslutits förlorar omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och
beslut om föreningens angelägenheter.
2. När uteslutning är aktuell ska berörd medlem skriftligen informeras om de
omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte
fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom styrelsen angiven tid, minst 30
dagar. I beslutet skall skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde
inom 14 dagar efter beslutet.
3. Uteslutning kan överklagas hos årsmötet.
4. Medlem som ej betalar sin medlemsavgift räknas ej längre som medlem.
Årsmöte och extra årsmöte

§ 14 Årsmöte
1. Årsmöte skall hållas en gång om året. Kallelse ska ske skriftligen till samtliga medlemmar
tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före tidpunkten för årsmötet.
2. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. Årsmötets öppnande
2. Frågan om årsmötet varit stadgeenligt utlyst
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av sekreterare samt en justerare
5. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens årsredovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Beslut i anledning av föreningens årsresultat
12. Beslut om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda
13. Beslut om medlemsavgift
14. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

4

15. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter samt val av ordförande bland styrelseledamöterna
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
17. Val av valberedning samt sammankallande
18. Motioner och ärenden som styrelsen har skjutit upp till årsmötet.
19. Övriga frågor
1. Medlem som vill ha ett ärende behandlat på ordinarie årsmöte ska lämna en skriftlig
motion till styrelsen senast en vecka innan årsmötet. Motionen skall vara egenhändigt
undertecknad av motionären.
2. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen
med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess
medlemmar skall det anges i kallelsen. Då kallelse gått ut om årsmöte ska styrelsen
omedelbart underrätta revisorerna om detta. Årsredovisningshandlingar,
revisionsberättelse samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande
ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska
anges var handlingarna finns tillgängliga.

§ 15 Medlemsavgift
Under årsmötet ska medlemsavgift fastställas.

§ 16 Extra årsmöte
1. Extra årsmöte skall utlysas av styrelsen då den finner det nödvändigt eller då det för
uppgivet ändamål på fordras av revisorerna eller minst två tredjedelar (2/3) av
föreningens medlemmar skriftligen så begär.
2. Kallelsen ska utfärdas inom två (2) veckor från det styrelsen fått begäran därom, till
samtliga föreningens medlemmar. Kallelsen ska innehålla uppgift om orsaken till extra
årsmötet och ske skriftligen senast två (2) veckor före extra årsmöte.

§ 17 Procedurfrågor vid årsmöte samt vid extra årsmöte
1. På årsmötet har varje medlem en röst. Stödmedlemmar är ej röstberättigade på årsmötet.
2. Medlem äger rätt att rösta genom ombud med signerad fullmakt från medlemmen. I
fullmakten ska ombudet identifieras med namn.
3. Ett ombud får endast företräda en (1) medlem om inte årsmötet beslutar annat.
4. Revisor som inte är medlem i föreningen har närvarorätt, yttranderätt och förslagsrätt vid
årsmötet men inte rösträtt.
5. Beslut fattas med enkel majoritet utom i de fall där föreningslagen kräver större
röstmajoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten
avgör.
6. Röstning sker öppet. Val ska dock förrättas genom sluten omröstning om någon begär
detta.

§ 18 Revisorer
1. För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska på årsmötet
välja en (1) revisorer samt en (1) revisorssuppleant för tiden fram till och med
nästföljande ordinarie årsmöte.

5

2. Revisorerna skall senast två (2) veckor före ordinarie årsmöte överlämna sin
revisionsberättelse till styrelsen. Om revisorerna har något att anmärka mot styrelsens
eller enskild styrelseledamots förvaltning, ska den som anmärkningen riktas mot beredas
tillfälle att förklara sig inför detta årsmöte, där revisorernas anmärkningar presenteras.

§ 19 Valberedning
1. Valberedning ska föreslå styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter.
2. Valberedningen skall föreslå revisor och revisorssuppleant.

Styrelse
§ 20 Styrelse
1. Styrelsen består av lägst fem (5) och högst sju (7) ledamöter samt minst två (2), och högst
så många suppleanter som årsmötet bestämmer. Suppleanter väljs av årsmöte för tiden
fram till och med nästa ordinarie årsmöte hållits, andra året efter valet. Till ledamot eller
suppleant kan endast en röstberättigad medlem väljas. Styrelsen och suppleant utses för
tiden till nästkommande årsmöte hållits.
2. Vid första årsmötet ska hälften av styrelsens ledamöter väljas för en tid om (2) år.
Suppleanterna inträder i den ordning som de har blivit valda.
3. Föreningen utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.
4. Styrelsen skall sammanträda minst en (1) gång per kvartal. Ordförande är
sammankallande för dessa möten.
5. Styrelsen är beslutmässig då fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsebeslut är
giltigt om mer än hälften av styrelsens ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har
ordförande utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.
6. Ledamot kan när som helst under verksamhetsåret begära extra styrelsemöte. Styrelsens
protokoll ska justeras av ordförande eller någon annan ledamot. Protokollen skall föras i
nummerordning och förvaras på betryggande sätt.
7. Föreningens firmatecknares väljs av styrelsen på konstituerande möte.
8. Styrelsen skall minst åtta (8) veckor före ordinarie årsmöte lämna
årsredovisningshandlingar till föreningens revisorer.
§ 21 Styrelsens åligganden
1. När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för
föreningens angelägenheter. Styrelsen skall inom ramen för stadgarna tillvarata
medlemmarnas intresse. Det åligger styrelsen särskilt:
 Att tillse att föreningens gällande stadgar och bindande regler iakttas.
 Att verkställa av årsmötet fattade beslut.
 Att planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.
 Att styrelsen skall verka för att få in fler medlemmar till föreningen.
 Att ansvara för och förvalta föreningens medel och räkenskaper.
 Att tillställa revision av räkenskaper.
 Att förbereda årsmötet. Ordförande är föreningens officiella representant.
 Att ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka
föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs.

6
Har ordförande förhinder ska annan styrelseledamot träda in som ställföreträdare.
Styrelsens skall besluta om fördelningen av arbetsuppgifterna i övrigt.
2. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter
har begärt det.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är
närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om
beslutet. Röstningen får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller
vid telefonsammanträde. Sådant beslut ska anmälas vid det närmast därefter följande
sammanträde.
Vid sammanträde skall minnesanteckningar föras.
Övrigt

§ 22 Föreningsmeddelanden
Meddelanden utöver kallelser ges genom e-postbrev eller postbrev.

§ 23 Övrigt
Föreningens ändamål förklaring och Insatser:
Föreningen ska genom opinion, mobilisering och dialog i huvudsak verka för:
 Att synliggöra transnationellt adopterades rättigheter och behov.
 Att skapa forum där transnationellt adopterade i Sverige, oavsett ursprungsland, kan
utbyta kunskap och erfarenhet.
 Att tillgängliggöra information som är relevant för gruppen transnationellt
adopterade.
 Att främja ett jämställt och jämlikt samhälle där transnationellt adopterade inte
diskrimineras på grund av sexuell läggning, sexuell identitet, kön, ålder, ras, klass,
funktionsvariation och annat.
Föreningen ska därtill även verka för:
 Att transnationellt adopterade ska erkännas som en minoritetsgrupp.
 Att ansvaret för transnationella adoptioner flyttas från civilsamhällesorganisationer till
en statlig myndighet. Ansvaret bör inkludera förmedling av transnationella adoptioner
samt all arkivering av adoptionsakter, både dåtida och nutida.
 Att Sveriges regering ska tillsätta en statlig utredning som granskar samtliga
transnationella adoptioner som genomförts till Sverige. Utredningen bör ha särskilt
fokus på rättssäkerhet och transnationellt adopterades rättigheter samt inkludera en
etisk prövning.
 Att transnationellt adopterade som adopterats för många år sedan, likväl som barn
som adopteras till Sverige idag, ska få kännedom om sitt biologiska ursprung och
livshistoria om så önskas.
 Att Sveriges regering ska erbjuda transnationellt adopterade ett ekonomiskt bidrag för
att täcka kostnader som uppstår i samband med resa till ursprungslandet och
ursprungssökning.

7
 Att transnationellt adopterade skall få möjlighet att lära sig språken som talas i den
adopterades ursprungsland.
 Att transnationellt adopterades barn skall få möjlighet att lära sig språken som talas i
den transnationellt adopterades ursprungsland.
 Att synliggöra transnationellt adopterades barns rättigheter och behov.
 Att göra transnationellt adopterade synliga i samhällsdebatten och sätta transnationell
adoption på den politiska dagordningen.
 Att vidga samhällsdebatten till att inkludera den transnationellt adopterades hela
livshistoria och förstafamilj.
 Att främja en nyanserad bild av det globala syd samt öka allmänhetens kännedom om
transnationellt adopterades ursprungsländer, särskilt länderna i det globala syd.

Insatser
Förening finansiella insatser
 Medlemsavgift: Alla ska betala I enlighet med § 11 2: a stycket.
 Donationer: Föreningen accepterar donationer från enskilda individer, medlemmar
och organisationer.
 Bidrag: Föreningen kan ansöka om bidrag från olika organisationer för de aktiviteter
XX organiserar.

Medlemsavgift:
Medlemsavgift fastställs vid årsmötet enligt 15 § föreningsstadgarna.
Dessa stadgar har antagits vid konstituerande möte 2020-04-08 i Stockholm

 

Ladda ner våra stadgar