Om TAR

TAR bildades våren 2020 av vuxna adopterade i Sverige som såg ett stort behov och en avsaknad av liknande verksamhet i Sverige.

Tar är en organisation som via opinionsbildning, mobilisering och politiskt påverkansarbetet arbetar för att tillgodose vuxna transnationellt adopterades rättigheter och behov. TAR är lika mycket en plattform för organisering kring gemensamma behov och rättigheter, oavsett ursprungsland.

TARs arbete

- Vi sitter med i adoptionsutredningen ledd av Anna Singer

- Vi har föreläsningar och styrelsen vidareutbildar sig i form av bokcirklar och studiecirklar

- Vi sponsrar "Flip the script", som är en nordisk sammanslutning av transnationellt adopterade

- Vi samarbetar med andra intresseorganisationer

- Vi leder samtalsgrupper både online och fysiskt i Stockholm

- Vi lyfter transnationellt adopterades psykiska hälsa genom att delta i olika forskningsstudier

- Vi sitter med som referensgrupp i olika sammanhang där transnationellt adopterades psykiska hälsa adresseras.