Debattartikel: Skydda lärare och studenter från rasism

Debattartikel: Skydda lärare och studenter från rasism

Vi i TAR, Transnationellt Adopterades Riksorganisation, kräver att Karlstads Universitet använder sig av högskoleförordningens disciplinära åtgärder för att skydda studenter och lärare som utsätts för rasism, förtryck och hot.

Forskning visar att Internationellt adopterade i Sverige står inför många utmaningar, både under sin uppväxt och under vuxenlivet. Under 2000-talet har mer än 60 000 internationella adoptioner från mer än 190 länder genomförts, många som nu på senare tid har visat sig vara på olaglig och oetisk grund.

En viktig fråga för adopterade, liksom personer tillhörande andra minoritetsgrupper, är att kunna leva i skydd och trygghet från rasism, förtryck och våld. Det finns idag inga tveksamheter om att strukturell rasism, likväl som våld och annan utsatthet påverkar adopterade, både som individer och som grupp, på ett mycket negativt sätt.

De fakta vi idag har om adopterade kommer från forskning som Tobias Hübinette har gått i bräschen för. Hübinette har, trots enormt motstånd, outtröttligt försett Sverige med viktig forskning som bidrar till att adopterade som grupp får bättre förutsättningar och livsvillkor. Numera talar till exempel Socialstyrelsen om “Adoptionsspecifika behov”.

När Hübinettes kurs Kritiska ras- och vithetsstudier startade på Karlstads Universitet 2022 passerade den så klart inte obemärkt förbi. Inte bara har viktiga dialoger och samtal om “den svenska färgblindheten” tagit ny fart.

För många icke-vita personer som alla känt av konsekvenserna av den rasism man inte alltid kunnat sätta ord på, eftersom det är kontroversiellt att tala om ras i Sverige, har det äntligen givits möjligheten att studera något som annars bara finns tillgängligt i USA och andra större nationer med längre forskningstradition gällande kritisk rasteori.

Det som började som en viktig kurs för Hübinette, studenterna och för svensk förståelse av ras och vithetsnormer har nu förändrats. Hübinette har sjukskrivit sig och mer än hälften av deltagarna i kursen har hoppat av på grund av stress och rädsla efter att ha blivit utsatta för förföljelse, rasistiska påhopp och nedlåtande kommentarer. Detta på grund av att Karlstads Universitet inte har stängt av en elev som har haft annan agenda än vad kursen avser.

Enligt högskoleförordningens allmänna bestämmelser ska åtgärder vidtas mot studenter som stör eller hindrar undervisningen, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan, eller som utsätter en annan student eller arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier som avses i 1 kap 4§ Diskrimineringslagen (2008:567).

En del i vad som Diskrimineringslagen definierar som trakasserier är “ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna, till exempel etnisk tillhörighet”, det vill säga nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

Vi i TAR, Transnationellt Adopterades Riksorganisation, kräver att Karlstads Universitet använder sig av högskoleförordningens disciplinära åtgärder för att skydda studenter och lärare som utsätts för rasism, förtryck och hot.

Att inte agera riskerar att på sikt urholka den svenska akademin på forskare och professionella, på grund av att de inte känner förtroende att fördjupa och fortsätta sitt viktiga arbete vid institutioner som inte skyddar grundläggande mänskliga rättigheter i situationer som denna.

Transnationellt Adopterades Riksorganisation, TAR

Debattartikel i Värmlands Folkblad

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *