årsmöte

Årsmöte – TAR – 24 mars 2024 klockan 19.00

Årsmöte –
Transnationellt Adopterades Riksorganisation

 

Tar har årsmöte via zoom söndagen den 24 mars kl 17.00-19.00. Kallelse skickas via Mail.


Ett årsmöte i en förening är en viktig händelse där medlemmarna samlas för att reflektera över det gångna året och planera för framtiden. Det är en demokratisk process där medlemmarna har möjlighet att påverka föreningens riktning och beslut. Under mötet presenteras årsredovisningen, som inkluderar en översikt över föreningens ekonomi och verksamhet. Viktiga punkter som tas upp är val av styrelsemedlemmar och andra nyckelpersoner, diskussioner kring budgeten och framtida projekt eller aktiviteter. Det är också en tid för medlemmarna att framföra sina åsikter och förslag, vilket stärker sammanhållningen och engagemanget i föreningen. Genom att delta aktivt i årsmötet bidrar medlemmarna till en levande och dynamisk föreningskultur, där alla röster hörs och värderas. Det är en grundpelare i en demokratisk och inkluderande organisationsstruktur.


Stadgar:

Årsmöte och extra årsmöte:

§ 14 Årsmöte
1. Årsmöte skall hållas en gång om året. Kallelse ska ske skriftligen till samtliga medlemmar
tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före tidpunkten för årsmötet.
2. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. Årsmötets öppnande
2. Frågan om årsmötet varit stadgeenligt utlyst
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av sekreterare samt en justerare
5. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens årsredovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Beslut i anledning av föreningens årsresultat
12. Beslut om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda
13. Beslut om medlemsavgift
14. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

4

15. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter samt val av ordförande bland styrelseledamöterna
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
17. Val av valberedning samt sammankallande
18. Motioner och ärenden som styrelsen har skjutit upp till årsmötet.
19. Övriga frågor
1. Medlem som vill ha ett ärende behandlat på ordinarie årsmöte ska lämna en skriftlig
motion till styrelsen senast en vecka innan årsmötet. Motionen skall vara egenhändigt
undertecknad av motionären.
2. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen
med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess
medlemmar skall det anges i kallelsen. Då kallelse gått ut om årsmöte ska styrelsen
omedelbart underrätta revisorerna om detta. Årsredovisningshandlingar,
revisionsberättelse samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande
ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska
anges var handlingarna finns tillgängliga.

Föreningsstadgar för Transnationellt Adopterades Riksorganisation

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *